Environmentální politika Metrostav DIZ

Metrostav DIZ s.r.o. je univerzální stavební společností realizující náročná stavební díla. Náš integrovaný systém řízení je nastaven tak, aby i v oblastech ochrany životního prostředí a udržitelnosti jsme byli schopni plnit cíle a standardy, ke kterým jsme se jako společnost zavázali.

Naším hlavním environmentálním cílem je, aby nás zúčastněné strany vnímaly jako odolnou společnost, která se chová dle principů udržitelného stavebnictví, jehož prioritou je ochrana životního prostředí.

S ohledem na náš hlavní cíl a v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14 001 a s cíli Zelené dohody pro Evropu se vrcholové vedení zavazuje:

 • Dodržovat platná ustanovení právních předpisů a ostatních závazných povinností souvisejících s ochranou životního prostředí
 • Dostát potřebám a očekáváním zainteresovaných stran, v této snaze podporovat i naše obchodní partnery
 • Neustále zlepšovat systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti
 • Vytvářet environmentální cíle a plány v souladu s cíli udržitelného rozvoje
 • Chránit životní prostředí s důrazem na prevenci jeho znečištění
 • Minimalizovat negativní dopady na kvalitu krajiny, půdy, vody a biodiverzity přírodního prostředí
 • Podporovat snižování emisí skleníkových plynů souvisejících s klimatickými změnami vznikajících při realizaci stavebních projektů, z užívání silničních vozidel i stacionárních zdrojů emisí
 • Podporovat cirkulární ekonomiku a využívání udržitelných materiálů
 • Věnovat zvýšenou pozornost stavebním projektům, které jsou plánovány a vypisovány v souladu s cíli Zelené dohody
 • Soustavně vzdělávat zaměstnance v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti
 • Spolupracovat s obchodními partnery při prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje, podporovat spolupráci s inovativními organizacemi a společnostmi