Environmentální politika Metrostav DIZ

Metrostav DIZ s.r.o. je dynamickou stavební společností realizující náročná díla v mnoha segmentech oboru. Náš systém řízení je nastaven tak, abychom byli schopni v oblastech ochrany životního prostředí a udržitelnosti plnit cíle a standardy, ke kterým jsme se jako společnost zavázali. Naším hlavním environmentálním cílem je chovat se dle principů udržitelného stavebnictví s maximálním respektem k životnímu prostředí.

V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14 001 a s cíli Zelené dohody pro Evropu se vrcholové vedení společnosti zavazuje:

  • Důsledně dodržovat platné právní předpisy a ostatní závazné povinnosti související s ochranou životního prostředí.
  • Dostát potřebám a očekáváním zainteresovaných stran, a v této snaze podporovat i naše obchodní partnery.
  • Neustále zlepšovat systém environmentálního managementu.
  • Minimalizovat negativní dopady na kvalitu krajiny, půdy, vody a biodiverzity přírodního prostředí.
  • Podporovat snižování emisí skleníkových plynů souvisejících s klimatickými změnami.
  • Podporovat cirkulární ekonomiku a využívání udržitelných materiálů.
  • Věnovat zvýšenou pozornost stavebním projektům, které jsou navrhovány v souladu s cíli Zelené dohody.
  • Soustavně vzdělávat zaměstnance v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti.
  • Spolupracovat s obchodními partnery při prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje.
  • Podporovat spolupráci s inovativními organizacemi a společnostmi.