Ochrana oznamovatelů ve spol. Metrostav DIZ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:


Společnost Metrostav DIZ určila jako příslušné osoby pro přijímání oznámení v režimu Zákona:

Korespondenční adresa příslušných osob: k rukám příslušné osoby, Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

Oznámení dle Zákona je možné podat:

 • Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Metrostav DIZ, tedy:
  Písemně:

  • za využití interní aplikace přístupné na Sharepointu
  • na e-mail: whistleblowing@metrostavdiz.cz
  • dopisem adresovaným k rukám příslušných osob na adresu: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“

   

  Ústně:
  Telefonicky – na kontaktní telefonní čísla příslušných osob

  • Mgr. Denis Panagopulos, tel. +420 720 821 163
  • JUDr. Hana Nevřalová, MBA, tel. +420 720 821 564

   

  Osobně:
  po dohodě s konkrétní příslušnou osobou

 

Povinný subjekt, společnost Metrostav DIZ, vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 9 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) Zákona; Metrostav DIZ tedy v režimu Zákona přijímá oznámení pouze od:

 • osob, které vykonávají pro Metrostav DIZ závislou práci v základním pracovněprávním vztahu  (§ 2 odst. 3 písm. a) Zákona)
 • osob, které vykonávají funkci člena orgánu právnické osoby Metrostav DIZ (§ 2 odst. 3 písm. e) Zákona)
 • osob, které vykonávají dobrovolnickou činnost pro Metrostav DIZ (§ 2 odst. 3 písm. h) Zákona)
 • osob, které vykonávají odbornou praxi a stáž pro DIZ (§ 2 odst. 3 písm. i) Zákona)

Další informace pro výše uvedené oznamovatele jsou k dispozici na Sharepointu Metrostav DIZ.

Všechny osoby, tedy výše uvedené i ostatní mohou pro své podněty i nadále využívat Etickou linku Skupiny Metrostav dostupnou ZDE. Prostřednictvím Etické linky Skupiny Metrostav lze podat i anonymní podnět.

K ochraně osobních údajů oznamovatelů a ev. jiných dotčených osob – viz. Zásady ochrany soukromí dostupné ZDE.