Protikorupční systém Compliance

Společnost Metrostav DIZ s.r.o. (dále jen „Metrostav DIZ“ nebo „Společnost“) bere problematiku Compliance a boje proti korupci velmi vážně a v rámci svého obchodní činnosti ji považuje za zcela zásadní.

Metrostav DIZ zastává politiku nulové tolerance vůči korupci a trestné činnosti obecně. Společnost netoleruje žádné formy protiprávního či neetického jednání a podobné formy jednání odsuzuje.

Z výše uvedených důvodů Metrostav DIZ vytvořil a disponuje propracovaným Protikorupčním systémem Compliance, který kombinuje prvky mezinárodního standardu ISO 37301 (Compliance management systems) s prvky mezinárodního standardu ISO 37001 (Anti-bribery management systems) a dané prvky implementuje do organizačně řídící dokumentace Společnosti.

Cílem Protikorupčního systému Compliance je prevence, detekce a reakce na jednání, které vykazuje znaky protiprávního či neetického jednání, korupce nebo střetu zájmů.

Protikorupční systém Compliance je vytvořen dvěma pilíři. Prvním z nich je interní norma Společnosti upravující danou problematiku a zavazující jak zaměstnance Společnosti, tak také Společnost samotnou. Druhým pilířem daného systému je Protikorupční politika Compliance, která je závazným dokumentem společnosti Metrostav DIZ působícím jak dovnitř organizace, tak také navenek s cílem deklarovat všem obchodním partnerům Společnosti a třetím stranám její závazek v oblasti pravidel dodržování právních předpisů, boje proti korupci a úplatkářství a pravidel proti střetu zájmů.

Koncem roku 2021 byl Protikorupční systém Compliance Metrostav DIZ certifikován pro potvrzení jeho shody s mezinárodními standardy ISO 37301 a ISO 37001, a to ze strany nezávislé certifikační autority.

S cílem zajistit dohled nad naplňováním prvků Protikorupčního systému Compliance zřídila Společnost funkci Compliance Officera, kterému v dané oblasti svěřila nezbytné pravomoci. Hlavním posláním Compliance Officera je identifikace požadavků k účinnosti a funkčnosti Protikorupčního systému Compliance a monitorování, analýza a hodnocení jeho výkonnosti. Vedle toho Compliance Officer dohlíží také na dodržování vnějších regulatorních a právních požadavků ze strany Společnosti.

V souvislosti s Protikorupčním systémem Compliance Společnost zřídila speciální e-mailovou adresu compliance@metrostavdiz.cz, která slouží k podávání podnětů subjektů ve spojitosti s fungováním daného systému, přičemž správu této e-mailové adresy zajišťuje Compliance Officer Metrostav DIZ.

Etický kodex Skupiny Metrostav a Etická linka Skupiny Metrostav

Vedle interního Protikorupčního systému Compliance Metrostav DIZ, jako člen Skupiny Metrostav, převzal a implementoval prvky Programu trestněprávní Compliance Skupiny Metrostav zahrnující Etický kodex Skupiny Metrostav a Etickou linku Skupiny Metrostav.

Etický kodex Skupiny Metrostav je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy Skupiny Metrostav. Stanovuje pravidla chování a jednání pro společnosti Skupiny, její pracovníky a spolupracovníky.

Etická linka Skupiny Metrostav je nástrojem sloužícím k ohlašování nekorektního, neetického či protiprávního jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny Metrostav. Prostřednictvím Etické linky Skupiny Metrostav, která je dostupná jak na webových stránkách, tak prostřednictvím telefonního záznamníku, mohou své podněty podávat jak zaměstnanci Společnosti, tak třetí osoby figurující mimo Společnost či Skupinu Metrostav.

Více informací o Etickém kodexu Skupiny Metrostav a Etické lince Skupiny Metrostav naleznete v tomto odkazu.

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme